Voorwaarden

ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN van Patrick Goosen Fotografie, onderdeel van Compat Services, gevestigd: Wijngaard 9, 8212 CB te Lelystad. Ingeschreven bij de KVK onder nummer 39069131. B.T.W. Nummer: NL1296.82.068.B.01 

 

Artikel 1 – Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Content: door Patrick Goosen Fotografie geëxploiteerde online beeldbank met foto’s, te weten www.patrickgoosen.nl. 
  2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst sluit met Patrick Goosen Fotografie via www.patrickgoosen.nl. 
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Patrick Goosen Fotografie en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst. Hierna te noemen "Opdrachtgever”.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op alle, door Patrick Goosen Fotografie gesloten overeenkomsten met betrekking tot downloaden, abonnementen op de website en op alle overige werkzaamheden en, die door Patrick Goosen Fototgrafie kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

2.2 Alleen de algemene voorwaarden van Patrick Goosen Fotografie zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Patrick Goosen Fotografie en haar opdrachtgevers.

 

Artikel 3  Licentie, Fair Use Policy en vrijwaring

U verklaart de "content" in te zien, te verwerven en te gebruiken zoals bedoeld onder de Voorwaarden en Condities van deze Overeenkomst: 

 

3.1 Deze voorwaarden en condities vormen een juridische overeenkomst tussen u en Patrick Goosen Fotografie. 

3.2 Patrick Goosen Fotografie geeft u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de "content" te gebruiken volgens de voorwaarden en condities van deze overeenkomst. 

3.3 U mag, onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, de "content" van Patrick Goosen Fotografie inzien, verwerven en gebruiken voor de volgende doelen, onder de voorwaarde dat u de (copyright-) rechten van derde partijen niet schaadt: 

 

(a) als een onderdeel van reclame- of advertentie- doeleinden in kranten en tijdschriften. 

(b) als een ontwerp onderdeel van een website, video-game or CD-ROM, maar niet in enigerlei Website-template of software-product bestemd voor distributie of gebruik door anderen. 

(c) als een onderdeel van marketing-, advertentie- of promotioneel-materiaal, inclusief geprinte advertenties, mailings, flyers en verpakkingen. 

(d) als onderdeel van uw (bedrijfs-)identiteit, zoals op documenten en briefhoofden. 

(e) als decor in een kantoor, lobby of publieke ruimte, restaurant of winkel. 

(f) In een PowerPoint presentatie, op voorwaarde dat de volgende redelijk prominente verklaring wordt toegevoegd op dezelfde pagina als de "content": "Bepaalde afbeeldingen en/of foto's op deze pagina zijn het auteursrechtelijk eigendom van Patrick Goosen Fotografie, zijn leveranciers, of zijn medewerkers  en worden met toestemming onder licentie gebruikt. Deze afbeeldingen of foto's mogen niet worden gekopieerd of gedownload zonder toestemming van Patrick Goosen Fotografie". 

(g) Gratis afbeeldingen die aangeboden worden door Patrick Goosen Fotografie mogen gebruikt worden onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3(a) tot en met 3(f) hierboven. Het maximaal aantal dat u de afbeelding mag gebruiken is 10 kopieën, ongeacht het concept of gebruik. Wanneer u dit aantal heeft overschreden bent u verplicht om een licentie aan te schaffen om de afbeelding te gebruiken onder een standaard Royalty-vrije licentie overeenkomst. 

 

Artikel 4. Het volgende is NIET toegestaan: 

(a) het distribueren van de "Content", elektronisch of door middel van drukwerk, behalve zoals specifiek benoemd in paragraaf 3 hierboven; 

(b) het autoriseren van een derde partij om de "Inhoud" te gebruiken voor enigerlei doel; het her-verkopen, het sub-licenseren of op andere wijze beschikbaar maken van de "Content" voor gebruik of distributie, apart of als onderdeel van een product of website; 

(c) Content te verdelen via een netwerk of dienst, op een cd of dvd of enige media of op een andere manier waarop content kan worden benaderd door een derde partij (onder voorbehoud van de bepalingen van deze overeenkomst), gedownload of verspreid via mobiele apparaten of gedeeld in een peer-to-peer of soortgelijke delen van bestanden regeling;

(d) onder geen enkele omstandigheid mogen automatische of geprogrammeerde middelen of methodes gebruikt worden om "Content" te downloaden; 

(e) het gebruiken van "Content" in Logo's of als deel van een Trademark; 

(f) onder geen enkele omstandigheid mag "Contant" in combinatie of in verband met pornografische, obscene, immorele, lasterlijke of illegale materialen gebruikt worden; gebruikt worden om producten te onderschrijven; gebruikt worden in combinatie of in verband met gevoelige psychologische/medische en gelijksoortige contexten of onderwerpen. 

 

Artikel 5. 

U begrijpt dat "content" auteursrechtelijk is beschermt, en dat de rechten hiervan in handen kunnen zijn van een derde partij. Elk ongeoorloofd gebruik hiervan door u, kan mogelijk een inbreuk op dergelijk auteursrecht zijn. 

 

Artikel 6 – Tarieven en betaling

6.1 De tussen Opdrachtgever en Patrick Goosen Fotografie overeengekomen prij(s)(zen) zijn vast en uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Opdrachtgever is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling Patrick Goosen Fotografie is vereist.

6.2 Patrick Goosen Fotografie behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.

6.4 In geval van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na het verstrijken van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.

6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

6.6 Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de, per e-mail verzonden factuur.

6.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Patrick Goosen Fotografie gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en zolang abonnee niet aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Patrick Goosen Fotografie volledig heeft voldaan. (Bovenstaande kan bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van gebruikersnaam en wachtwoord).

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

 7.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door Patrick Goosen Fotografie en, indien van toepassing, door diverse opdrachtgevers. Patrick Goosen Fotografie is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Patrick Goosen Fotografie voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse verband houdende met de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.

7.3 Patrick Goosen Fotografie aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.

7.4 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

 

Artikel 8 – (Tussentijdse) beëindiging

  1. Deze overeenkomst kan middels een aangetekend schrijven aan Patrick Goosen Fotografie in elk van de navolgende gevallen worden beeindigd:
  2. wanneer Patrick Goosen Fotografie één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
  3. in geval (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd;
  4. indien de opdrachtgever niet langer actief is als bedrijf.

 

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Patrick Goosen Fotografie is niet gehouden tot het nakoming van een of meer verplichtingen of het voldoen van enige schadevergoeding indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Leverancier feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 9.2 Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de opdrachtgever het recht deze overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 10 – Privacy

10.1 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

10.2 De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Lees ook ons Privacybeleid.

 

Artikel 11.Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende elkaars ondernemingen welke zij in verband met de Overeenkomst, deze Voorwaarden of eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten mochten verkrijgen en waarvan zij de vertrouwelijkheid kennen of daarvan redelijkerwijze op de hoogte moeten zijn.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.